Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

ul. Lotnicza 26, 59-220 Legnica, tel. 76 852 42 46
www.ckziu.legnica.pl; sekretariat@ckziu.legnica.pl

zaprasza na:

B E Z P Ł A T N E
K w a l i f i k a c y j n e  K u r s y  Z a w o d o w e
Oferta skierowana jest zarówno do osób pracuj±cych, jak i bezrobotnych; absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów, a także wszystkich osób chętnych, które spełniaj± warunki przyjęcia. Zajęcia odbywaj± się w formie stacjonarnej, zaocznej, w systemie dziennym, wieczorowym lub e-learningowym zgodnie z oczekiwaniami uczestników. To szansa dla osób, które chc± uzupełnić lub nabyć zupełnie nowe kwalifikacje potwierdzone egzaminem, którego wynik honorowany jest w krajach UE!

K U R S Y
na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej

Sprzedawca A.18 – Prowadzenie sprzedaży
Fryzjer A.19 – Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
Fotograf A.20 - Rejestracja i obróbka obrazu
Krawiec A.71 - Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
Kucharz T.06 – Sporz±dzanie potraw i napojów
Cukiernik T.04 – Produkcja wyrobów cukierniczych
Piekarz T.03 – Produkcja wyrobów piekarskich

K U R S Y
na poziomie szkoły ¶redniej* i policealnej

Florysta R.26 - Wykonywanie kompozycji florystycznych
Technik handlowiec A.18 – Prowadzenie sprzedaży
A.22 – Prowadzenie działalno¶ci handlowej
Technik usług fryzjerskich A.19 – Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
A.23 – Projektowanie fryzur
Kelner T.09 – Wykonywanie usług kelnerskich
T.10 – Organizacja usług gastronomicznych
Technik żywienia i usług gastronomicznych T.06 – Sporz±dzanie potraw i napojów
T.15 – Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Technik technologii żywno¶ci T.03 lub T.04 – Produkcja wyrobów cukierniczych lub piekarskich
T.16 – Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych
Technik administracji A.68 – Obsługa klienta w jednostkach administracji
Technik organizacji reklamy A.26 – Sprzedaż produktów i usług reklamowych
A.27 – organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej
Technik usług kosmetycznych A.62 - Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp
Technik przemysłu mody A.71 - Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
A.74 - Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
Technik spedytor A.28 - Organizacja i nadzorowanie transportu
Technik analityk A.59 - Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych
A.60 - Wykonywanie badań analitycznych
Opiekun medyczny Z.04 ¦wiadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

*Uwaga! Do uzyskania tytułu technika wymagane jest wykształcenie ¶rednie. Kurs można odbywać w trakcie trwania nauki w szkole ¶redniej.

Warunki przyjęcia:

  • ukończone 18 lat,
  • ukończone co najmniej gimnazjum lub 8 letnia szkoła podstawowa,
  • złożenie wniosku o przyjęcie na kurs.

    N a b ó r  p r o w a d z o n y  j e s t  w  s p o s ó b  c i ± g ł y!


  •