REALIZACJA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ¦RODKÓW UE---> RPO WD 2014-2020 (Nr projektu: RPDS.07.02.01-02-0021/16)

---> ERASMUS+ (Nr projektu: 2017-1-PL01-KA102-037430)

---> POWER (Nr projektu: POWERVET-2016-1-PL01-KA102-025000)

---> Modernizacja kształcenia zawodowego
        na Dolnym ¦l±sku II (Nr projektu: 5/S/7.2/2008)