Deklaracja dostępności

 

Wstęp

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego https://old.ckziu.legnica.pl.

Dane teleadresowe jednostki
CKZiU w Legnicy
ul. Lotnicza 26, 59-220 Legnica
Tel. +48 76 852 42 46
Fax. +48 76 856 08 11
E-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Data opublikowania strony internetowej

Data publikacji strony internetowej:

2018-04-12

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej

Data ostatniej istotnej aktualizacji:

2021-01-26

 

Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
              • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,

              • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

              • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,

Wyłączenia:
              • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

              • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Poprawienie dostępności wszystkich dokumentów na dostępne niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

              • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery i odwrotnie)

              • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

 

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-10.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Skorzystano także z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/).

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Robert Szymański, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (76) 8524246. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Opis procedury wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

   1. Budynek: CKZiU, ul. Lotnicza 26

       • do budynku prowadzą 2 wejścia ( w tym jedno awaryjne): obydwa od parkingu,

       • do głównego wejścia prowadzą schody, pracownicy mogą zastosować urządzenie zwane schodołazem w celu dostarczenia osoby niepełnosprawnej do budynku szkoły,

       • nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,

       • wejścia nie są zabezpieczone bramkami

       • w budynku brak jest windy,

       • dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze budynku,

       • w budynku brak jest toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych,

       • niepełnosprawni mogą parkować na parkingu należącym do szkoły,

       • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

   2. Budynek Centrum Kształcenia Zawodowego: ul. Grunwaldzka 2-20

       • do budynku prowadzą 2 wejścia,

       • do głównego wejścia prowadzą schody,

       • w budynku brak jest windy,

       • budynek nie jest częściowo dostosowany do osób na wózkach inwalidzkich,

       • w budynku brak jest toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych,

       • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Aplikacje mobilne

Ministerstwo Cyfryzacji udostępnia następujące aplikacje mobilne:

       • mObywatel w wersji dla systemu Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.nask.mobywatel),

       • mObywatel w wersji dla systemu iOS (https://apps.apple.com/pl/app/mobywatel/id1339613469?l=pl),

CKZiU nie udostępnia żadnych aplikacji mobilnych.

 

Powrót do strony głównej