Ewa Tymburska

tel. 76 852 42 46 wew.42

 

Poniżej znajduje się zestawienie różnych instytucji, które udzielają pomocy.

Pomoc w Legnicy - plik w formacie PDF

Telefony zaufania - plik w formacie PDF

Lista ośrodków opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - plik w formacie PDF

 

 ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO

 1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
 2. Określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
 3. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 4. Wspieranie nauczycieli i wychowawców w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 5. Koordynowanie Szkolnego Programu wychowawczo – Profilaktycznego
 6. Diagnozowanie i ocena sytuacji w zakresie wychowania, profilaktyki i bezpieczeństwa w szkole.
 7. Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.
 8. Działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
 9. Udzielanie uczniom i ich rodzicom porad i konsultacji.
 10. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 11. Koordynowanie działań na rzecz poprawy frekwencji.